Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden betreffende de verkoop en verzending van producten van DierbaarGoed

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door DierbaarGoed  tot stand gebrachte producten. In deze voorwaarden wordt de wederpartij van DierbaarGoed verder aangeduid met ‘de koper’.

Identiteit van de ondernemer 
2. DierbaarGoed, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09178725.
2.1 Het vestigingsadres, ook bezoekadres van DierbaarGoed is Arnoudstraat 7, 6824 GA in Arnhem. M 06 33905002, E info@dierbaargoedarnhem.nl.

Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van DierbaarGoed zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
2.3 Overeenkomsten tussen DierbaarGoed en de koper komen tot stand door het plaatsen van een bestelling via de website van DierbaarGoed. Zodra de bestelling is bevestigd door DierbaarGoed geldt deze als een bindende overeenkomst.

Leveringen
4.1 Bestellingen worden geleverd na volledige betaling van de order en de daarbijbehorende transportkosten.
4.2 Er zal worden betracht de leveringen met de grootste zorg te verzenden via het door DierbaarGoed gelastigde transportbedrijf.
4.3 Overeenkomstig de wettelijke voorschriften kan DierbaarGoed geen bestellingen leveren aan personen onder de 18 jaar.
4.4 DierbaarGoed behoudt zich het recht voor om bestellingen die niet afgehaald worden een bedrag in rekening te brengen van 15 euro ten behoeve van de administratiekosten.

Levertijden
5. Opgegeven levertijden door DierbaarGoed hebben een indicatieve strekking en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail is overeegekomen. 

Wijziging omstandigheden en overmacht
6. Ingeval DierbaarGoed ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, zal zij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand zal zijn beëindigd. De koper is alsdan verplicht het reeds bestelde af te nemen.

Afwijkingen
7. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Risico
8.1 De te leveren producten worden verzekerd bij het transportbedrijf. De koper accepteert bij het afnemen van het product de voorwaarden van het transportbedrijf betreffende de verzekering en de verzekerde waarde. Indien het product in beschadigde staat geleverd wordt door het transportbedrijf heeft de koper het recht deze te weigeren. 
8.2 Indien er met de koper overeengekomen is om een zending onverzekerd te verzenden, dan gaat het risico zodra het product de opslagruimte van DierbaarGoed heeft verlaten over op de koper.
8.3 DierbaarGoed aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de koper voor schade gedurende het transport anders dan door de verzekeringsvoorwaarden van het transportbedrijf gesteld.
8.4 DierbaarGoed is nooit aansprakelijk voor vervolgschade.
8.5 Bij het accepteren van de voorwaarden heeft de koper ook kennis genomen van de behandeladviezen. Bij afwijkende behandelmethoden vervalt voor de koper het recht op restitutie.
8.6 Indien de koper een levering weigert om andere dan in punt 8.1 genoemde redenen kan DierbaarGoed de daaruit voortvloeiende kosten bij de koper in rekening brengen. Daarnaast heeft DierbaarGoed het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

 

9.1 DierbaarGoed is ten alle tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.
9.2 De koper is gehouden aan DierbaarGoed te betalen van alle eventuele gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, welke DierbaarGoed moet maken ter bewaring of uitoefening van haar rechten, daaronder begrepen de declaraties van de door DierbaarGoed ingeschakelde juridisch adviseurs, deurwaarders en andere deskundigen.
9.3 Eventuele buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 150 Euro exclusief BTW.

Opschortingbevoegdheid
10. Indien de koper in verzuim is of indien DierbaarGoed goede grond heeft te vrezen dat koper niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen, is DierbaarGoed bevoegd de uitvoering of verplichtingen van een verkoopovereenkomst (gedeeltelijk) op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle afgeleverde producten blijven eigendom van DierbaarGoed totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst tegenover DierbaarGoed heeft voldaan. 
11.2 De koper zal producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van DierbaarGoed niet mogen verkopen aan derden. 
11.3 Indien de koper zijn verplichtingen uit een met DierbaarGoed gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij DierbaarGoed bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, dan is het DierbaarGoed gerechtigd geleverde producten bij de koper terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

Klachten
12.1 Binnen 7 dagen na ontvangst van de producten, en bij uiterlijke gebreken onverwijld,dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan DierbaarGoed zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar te maken. 
12.2 Onverminderd het vorige lid, is de koper verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen.

Retourzendingen
13.1 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na schriftelijke of per email bevestigde goedkeuring door DierbaarGoed, waarbij DierbaarGoed het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.
13.2 Na ontvangst van de retourzending in goede staat, verstuurd volgens de overeengekomen instructies zal binnen 7  werkdagen het verschuldigde bedrag worden teruggestort op de rekening waarvan de overschrijving heeft plaatsgevonden.
13.3 De retourzending kan ook in het atelier van die worden aangeboden, na schriftelijke toestemming. Ook kan het product hier geruild worden of verrekend met een ander product. Verzendkosten vallen niet onder het vergoedingsbedrag.

Rechten van intellectuele eigendom
15. DierbaarGoed heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.

Privacy Notice
16. De gegevens van de koper zullen alleen gebruikt worden door en niet verstrekt worden aan derden.

Nederlands recht
17. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

© 2020 - 2023 DierbaarGoed | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel